The Kama Sutra of Vatsyayana

वात्स्यायन का कामसूत्र

वैशिकं

Back to Kamasutra Menu Page

कान्तानुवृत्तं

६.२.१> संयुक्ता नायकेन तद्रञ्जनअर्थम् एकचारिणीवृत्तम् अनुतिष्ठेत्/

६.२.२> रञ्जयेन् न तु सज्जेत सक्तवच् च विचेष्टेतैति संक्षेपौक्तिः/

६.२.३> मातरि च क्रूरशीलायाम् अर्थपरायां चायत्ता स्यात्/

६.२.४> तदभावे मातृकायाम्/

६.२.५> सा तु गम्येन नअतिप्रीयेत/

६.२.६> प्रसह्य च दुहितरम् आनयेत्/

६.२.७> तत्र तु नायिकायाः संततम् अरतिर् निर्वेदो व्रीडाभयं च/

६.२.८> न त्व् एव शासनअतिवृत्तिः/

६.२.९> व्याधिं चएकम् अनिमित्तम् अजुगुप्सितम् अचक्षुर्ग्राह्यम् अनित्यं च ख्यापयेत्/

६.२.१०> सति कारणे तदपदेशं च नायकान् अभिगमनम्/

६.२.११> निर्माल्यस्य तु नायिका चेटिकां प्रेषयेत् ताम्बूलस्य च//

६.२.१२> व्यवाये तदुपचारेषु विस्मयश्

६.२.१३> चतुःषष्ट्यां शिष्यत्वं

६.२.१४> तदुपदिष्टानां च योगानाम् अभीक्ष्ण्येनअनुयोगस्

६.२.१५> तत्सात्म्याद् रहसि वृत्तिर्

६.२.१६> मनोरथानाम् आख्यानं

६.२.१७> गुह्यानां वैकृतप्रच्छादनं

६.२.१८> शयने परावृत्तस्यअनुपेक्षणम्

६.२.१९> आनुलोम्यं गुह्यस्पर्शने

६.२.२०> सुप्तस्य चुम्बनम् आलिङ्गनं च//

६.२.२१> प्रेक्षणम् अन्यमनस्कस्य/ राजमार्गे च प्रासादस्थायास् तत्र विदिताया व्रीडाशाठ्यनाशः/

६.२.२२> तद्द्वेष्ये द्वेष्यता/ तत्प्रिये प्रियता/ तद्रम्ये तिः/ तम् अनु हर्षशोकौ/ स्त्रीषु जिज्ञासा/ कोपश् चअदीर्घः/

६.२.२३> स्वकृतेष्व् अपि नखदशनचिह्नेष्व् अन्याशङ्का//

६.२.२४> अनुरागस्यअवचनम्

६.२.२५> आकारतस् तु दर्शयेत्/

६.२.२६> मदस्वप्नव्याधिषु तु निर्वचनम्/ ६.२.२७> श्लाघ्यानां नायककर्मणां च/

६.२.२८> तस्मिन् ब्रुवाणे वाक्यअर्थग्रहणम्/ तदवधार्य प्रशंसाविषये भाषणम्/ तद्वाक्यस्य चौत्तरेण योजनम्/ भक्तिमांश् चेत्/

६.२.२९> कथास्व् अनुवृत्तिर् अन्यत्र सपत्न्याः/

६.२.३०> निःश्वासे जृम्भिते स्खलिते पतिते वा तस्य चआर्तिम् आशंसीत/

६.२.३१> क्षुतव्याहृतविस्मितेषु जीवैत्य् उदाहरणम्/

६.२.३२> दौर्मनस्ये व्याधिदौर्हृदअपदेशः/

६.२.३३> गुणतः परस्यआकीर्तनम्/

६.२.३४> न निन्दा समानदोषस्य/

६.२.३५> दत्तस्य धारणम्/

६.२.३६> वृथाअपराधे तद्व्यसने वाअलंकारस्यअग्रहणम् अभोजनं च/

६.२.३७> तद्युक्ताश् च विलापाः/

६.२.३८> तेन सह देशमोक्षं रोचयेद् राजनि निष्क्रयं च/

६.२.३९> सामर्थ्यम् आयुषस् तदवाप्तौ/

६.२.४०> तस्यअर्थअधिगमे +अभिप्रेतसिद्धौ शरीरौपचये वा पूर्वसंभाषित इष्टदेवताउपहारः/

६.२.४१> नित्यम् अलंकारयोगः/ परिमितो +अभ्यवहारः/

६.२.४२> गीते च नामगोत्रयोर् ग्रहणम्/ ग्लान्याम् उरसि ललाटे च करं कुर्वीत/ तत्सुखम् उपलभ्य निद्रालाभः/

६.२.४३> उत्सङ्गे चअस्यौपवेशनं स्वपनं च/ गमनं वियोगे/

६.२.४४> तस्मात् पुत्रअर्थिनी स्यात्/ आयुषो नआधिक्यम् इच्छेत्//

६.२.४५> एतस्यअविज्ञातम् अर्थं रहसि न ब्रूयात्/

६.२.४६> व्रतम् उपवासं चअस्य निर्वर्तयेत् मयि दोष इति/ अशक्ये स्वयम् अपि तद्रूपा स्यात्/

६.२.४७> विवादे तेनअप्य् अशक्यम् इत्य् अर्थनिर्देशः/

६.२.४८> तदीयम् आत्मीयं वा स्वयम् अविशेषेण पश्येत्/

६.२.४९> तेन विना गोष्ठ्यादीनाम् अगमनम् इति/

६.२.५०> निर्माल्यधारणे श्लाघा उच्छिष्टभोजने च/

६.२.५१> कुलशीलशिल्पजातिविद्यावर्णवित्तदेशमित्रगुणवयोमाध् उर्यपूजा/

६.२.५२> गीतआदिषु चोदनम् अभिज्ञस्य/

६.२.५३> भयशीतौष्णवर्षाण्य् अनपेक्ष्य तदभिगमनम्/

६.२.५४> स एव च मे स्याद् इत्य् और्ध्वदेहिकेषु वचनम्/

६.२.५५> तदिष्टरसभावशीलाअनुवर्तनम्/

६.२.५६> मूलकर्मअभिशङ्का/

६.२.५७> तदभिगमने च जनन्या सह नित्यो विवादः/

६.२.५८> बलात् कारेण च यद्य् अन्यत्र तया नीयेत तदा विषमनशनं शस्त्रं रज्जुम् इति कामयेत/

६.२.५९> प्रत्यायनं च प्रणिधिभिर् नायकस्य/ स्वयं वाआत्मनो वृत्तिग्रहणम्/

६.२.६०> न त्व् एवअर्थेषु विवादः/

६.२.६१> मात्रा विना किं चिन् न चेष्टेत//

६.२.६२> प्रवासे शीघ्राआगमनाय शापदानम्/

६.२.६३> प्रोषिते मृजानियमश् चअलंकारस्य प्रतिषेधः/ मङ्गलं त्व् अपेक्ष्यम्/ एकं शङ्खवलयं वा धारयेत्/

६.२.६४> स्मरणम् अतीतानाम्/ गमनम् ईक्षणिकौपश्रुतीनाम्/ नक्षत्रचन्द्रसूर्यताराभ्यः स्पृहणम्/

६.२.६५> इष्टस्वप्नदर्शने तत्संगमो ममअस्त्व् इति वचनम्/

६.२.६६> उद्वेगो +अनिष्टे शान्तिकर्म च/

६.२.६७> प्रत्यागते कामपूजा/

६.२.६८> देवताउपहाराणां करणम्/

६.२.६९> सखीभिः पूर्णपात्रस्यआहरणम्/

६.२.७०> वायसपूजा च/

६.२.७१> प्रथमसमागमअनन्तरं चएतद् एव वायसपूजावर्जम्/

६.२.७२> सक्तस्य चअनुमरणं ब्रूयात्//

६.२.७३> निसृष्टभावः समानवृत्तिः प्रयोजनकारी निराशङ्को निरपेक्षो +अर्थेष्व् इति सक्तलक्षणानि//

६.२.७४> तद् एतन् निर्दर्शनअर्थं दत्तकशासनाद् उक्तम्/ अनुक्तं च लोकतः शीलयेत् पुरुषप्रकृतितश् च// भवतश् चअत्र श्लोकौ ---

६.२.७५कख> सूक्ष्मत्वाद् अतिलोभाच् च प्रकृत्याज्ञानतस् तथा/

६.२.७५गघ> कामलक्ष्म तु दुर्ज्ञानं स्त्रीणां तद्भावितैर् अपि//

६.२.७६कख> कामयन्ते विरज्यन्ते रञ्जयन्ति त्यजन्ति च/

६.२.७६गघ> कर्षयन्त्यो +अपि सर्वअर्थाञ् ज्ञायन्ते नएव योषितः//