The Kama Sutra of Vatsyayana

वात्स्यायन का कामसूत्र

पारदारिकं

Back to Kamasutra Menu Page

स्त्रीपुरुषशीलवस्थापनं व्यावर्तनकारणाणि स्त्रीषु सिद्धाः पुरुषा अयत्नसाध्या योषितः

५.१.१> व्याख्यातकारणाः परपरिग्रहौपगमाः//

५.१.२> तेषु साध्यत्वम् अनत्ययं गम्यत्वम् आयतिं वृत्तिं चआदित एव परीक्षेत//

५.१.३> यदा तु स्थानात् स्थानअन्तरं कामं प्रतिपद्यमानं पश्येत् तदात्मशरीरौपघातत्राणअर्थं परपरिग्रहान् अभ्युपगच्छेत्//

५.१.४> दश तु कामस्य स्थानानि//

५.१.५> चक्षुःप्रीतिर् मनःसङ्गः संकल्पौत्पत्तिर् निद्राआच्छेदस् तनुता विषयेभ्यो व्यावृत्तिर् लज्जाप्रणाश उन्मादो मूर्छा मरणम् इति तेषां लिङ्गानि//

५.१.६> तत्रआकृतितो लक्षणतश् च युवत्याः शीलं सत्यं शौचं साध्यतां चण्डवेगतां च लक्षयेद् इत्य् आचार्याः//

५.१.७> व्यभिचाराद् आकृतिलक्षणयोगानाम् इङ्गितआकाराभ्याम् एव प्रवृत्तिर् बोद्धव्या योषित इति वात्स्यायनः//

५.१.८> यं कं चिद् उज्ज्वलं पुरुषं दृष्ट्वा स्त्री कामयते/ तथा पुरुषो +अपि योषितम्/ अपेक्षया तु न *प्रवर्तत[अन्यत्र : प्रवर्तते] इति गोणिकापुत्रः//

५.१.९> तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः//

५.१.१०> न स्त्री धर्मम् अधर्मं चअपेक्षते कामयत एव/ कार्यअपेक्षया तु नअभियुङ्क्ते/

५.१.११> स्वभावाच् च पुरुषेणअभियुज्यमाना चिकीर्षन्त्य् अपि व्यावर्तते/

५.१.१२> पुनः पुनर् अभियुक्ता सिद्ध्यति/

५.१.१३> पुरुषस् तु धर्मस्थितिम् आर्यसमयं चअपेक्ष्य कामयमानो +अपि व्यावर्तते/

५.१.१४> तथाबुद्धिश् चअभियुज्यमानो +अपि न सिद्ध्यति/

५.१.१५> निष्कारणम् अभियुङ्क्ते/ अभियुज्यापि पुनर् नअभियुङ्क्ते/ सिद्धायां च माध्यस्थ्यं गच्छति/

५.१.१६> सुलभाम् अवमन्यते/ दुर्लभाम् आकाङ्क्षत इति प्रायोवादः//

५.१.१७> तत्र व्यावर्तनकारणानि ---

५.१.१८> पत्यावनुरागः/

५.१.१९> अपत्यअपेक्षा/

५.१.२०> अतिक्रान्तवयस्त्वम्/

५.१.२१> दुःखअभिभवः/

५.१.२२> विरहन् उपलम्भः/

५.१.२३> अवज्ञयाउपमन्त्रयत इति क्रोधः/

५.१.२४> अप्रतर्क्य इति संकल्पवर्जनम्/

५.१.२५> गमिष्यतिइत्य् अनायतिर् अन्यत्र प्रसक्तमतिर् इति च/

५.१.२६> असंवृतआकार इत्य् उद्द्वेगः/

५.१.२७> मित्रेषु निसृष्टभाव इति तेष्व् अपेक्षा/

५.१.२८> शुष्कअभियोगीत्यअशङ्का/

५.१.२९> तेजस्वीइति साध्वसम्/

५.१.३०> चण्डवेगः समरथो वाइति भयं मृग्याः/

५.१.३१> नागरकः कलासु विचक्षण इति व्रीडा/

५.१.३२> सखित्वेनौपचरित इति च/

५.१.३३> अदेशकालज्ञ इत्य् असूया/

५.१.३४> परिभवस्थानम् इत्य् अबहुमानः/

५.१.३५> आकारितो +अपि नअवबुध्यत इत्य् अवज्ञा/

५.१.३६> शशो मन्दवेग इति च हस्तिन्याः/

५.१.३७> मत्तो +अस्य मा भूद् अनिष्टम् इत्य् अनुकम्पा/ ५.१.३८> आत्मनि दोषदर्शनान् निर्वेदः/

५.१.३९> विदिता सती स्वजनबहिष्कृता भविष्यामिइति भयम्/

५.१.४०> पलित इत्य् अनादरः/

५.१.४१> पत्या प्रयुक्तः परीक्षत इति विमर्शः/

५.१.४२> धर्मअपेक्षा चाइति//

५.१.४३> तेषु यदात्मनि लक्षयेत् तदादित एव परिच्छिन्द्यात्//

५.१.४४> आर्यत्वयुक्तानि रागवर्धनात्/

५.१.४५> अशक्तिजान्य् उपायप्रदर्शनात्/

५.१.४६> बहुमानकृतान्य् अतिपरिचयात्/

५.१.४७> परिभवकृतान्य् अतिशौण्डीर्याद् वैचक्षण्याच् च/

५.१.४८> तत्परिभवजानि प्रणत्या/

५.१.४९> भययुक्तान्य् आश्वासनाद् इति//

५.१.५०> पुरुषअस्त्व् अमी प्रायेण सिद्धाः --- कामसूत्रज्ञः/ कथाआख्यानकुशलो बाल्यात् प्रभृति संसृष्टः प्रवृद्धयौवनः क्रीडनकर्मआदिनाआगतविश्वासः प्रेषणस्य कर्ताउचितसंभाषणः प्रियस्य कर्ताअन्यस्य भूतपूर्वो दूतो मर्मज्ञ उत्तमया प्रार्थितः सख्या प्रच्छन्नं संसृष्टः सुभगअभिख्यातः सह संवृद्धः प्रातिवेश्यः कामशीलस् तथाभूतश् च परिचारिको धात्रेयिकापरिग्रहो नववरकः प्रेक्षौद्यानत्यागशीलो वृष इति सिद्धप्रतापः साहसिकः शूरो विद्यारूपगुणौपभोगैः पत्युर् अतिशयिता महार्हवेषौपचारश् चैति//

५.१.५१> यथाआत्मनः सिद्धतां पश्येद् एवं योषितो +अपि//

५.१.५२> अयत्नसाध्या योषितस् त्व् इमाः --- अभियोगमात्रसाध्याः/ द्वारदेशअवस्थायिनी/ प्रासादाद् राजमार्गअवलोकिनी/ तरुणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठीयोजिनी/ सततप्रेक्षिणी/ प्रेक्षिता पार्श्वविलोकिनी/ निष्कारणं सपत्न्याधिविन्ना/ भर्तृद्वेषिणी विद्विष्टा च/ परिहारहीना/ निरपत्या/

५.१.५३> ज्ञातिकुलनित्या/ विपन्नअपत्या/ गोष्ठीयोजिनी/ प्रीतियोजिनी/ कुशीलवभार्या/ मृतपतिका बाला/ दरिद्रा बहुउपभोगा/ ज्येष्ठभार्या बहुदेवरका/ बहुमानिनी न्यूनभर्तृका/ कौशलअभिमानिनी भर्तुर् मौर्ख्येणौद्विग्ना/ अविशेषतया लोभेन/

५.१.५४> कन्याकाले यत्नेन वरिता कथं चिद् अलब्धअभियुक्ता च सा तदानीं समानबुद्धिशीलमेधाप्रतिपत्तिसात्म्या/ प्रकृत्या पक्षपातिनी/ अनपराधे विमानिता/ तुल्यरूपाभिश् चअधः कृता/ प्रोषितपतिकाइति/ ईर्ष्यालुपूतिचोक्षक्लीबदीर्घसूत्रकापुरुषकुब्जवामनविरूपमणिकार् अग्राम्यदुर्गन्धिरोगिवृद्धभार्याश् चैति// श्लोकाव् अत्र भवतः --- ५.१.५५कख> इच्छा स्वभावतो जाता क्रियया परिबृंहिता/ ५.१.५५गघ> बुद्ध्या संशोधिताउद्वेगा स्थिरा स्याद् अनपायिनी//

५.१.५६कख> सिद्धताम् आत्मनो ज्ञात्वा लिङ्गान्य् उन्नीय योषिताम्/

५.१.५६गघ> व्यावृत्तिकारणौच्छेदी नरो योषित्सु सिध्यति//