गर्भ निरोधक

 

सामान्य जानकारी

प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि

पुरूषों के लिए गर्भनिरोधक विकल्प

पुरूष कंडोम

पुरूष बन्ध्यीकरण - नसबन्दी

महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक विकल्प

महिला कंडोम

 

स्परमिसिडिस

संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां (सी ओ सीज)

मौखिक गर्भनिरोधक प्रोजेस्टिन मात्र (मिनी पिल)

आपातकालीन गर्भनिरोधक

 

 

प्रौजैस्टिन ओनली इनजैक्टेबलस

इन्ट्रा युटरीन डिवाइज

सेंट्चरोमन

महिला बन्ध्यीकरण - ट्यूब बंधी


 

 

top women in the world